รับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง (โควตาภาคฯ) ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 6 ตุลาคม 2557


ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ  คลิกที่นี่


อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสอบวิชาเฉพาะ (วิชาพื้นฐานทางการออกแบบ)   คลิกที่นี่


ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ประกาศสถานที่สอบวิชาเฉพาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่


ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สาขาวิชาพลศึกษา คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา คลิกที่นี่

หรือสามารถเข้าดูประกาศรายชื่อได้ที่ www.facebook.com/education.kku


ลืมรหัสส่วนตัว คลิกที่นี่


สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 13 - อังคารที่ 16 ธันวาคม 2557
และวันศุกร์ที่ 19 - จันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557

ตารางแสดงวัน เวลา และวิชาสอบ คลิกที่นี่


ขอให้ผู้สมัคร ที่พิการทางสายตา ที่ยังไม่ได้ยืนยันขอใช้ข้อสอบอักษรเบลหรืออักษรขยาย
ขอให้แจ้งยืนยันทางโทรศัพท์โทร. 081-546-8165 คุณธัญวลัย หรืออีเมล์ apply_kku@kku.ac.th
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557


อาจารย์ผู้ประสานงานโรงเรียนส่งข้อมูล GPAX นักเรียนผู้สมัครสอบรับตรง คลิกที่นี่


ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

ปฏิทินการดำเนินการรับเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง คลิกที่นี่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่อยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2558

ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

ดูคณะ/สาขาวิชา และเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่


ติดตามข่าวสาร ได้ที่งานรับเข้า คลิกที่นี่

อาจารย์ผู้ประสานงานโรงเรียน สามารถ Log in เพื่อตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโดย คลิกที่นี่


ลำดับ
คณะสาขาวิชาที่เปิดรับของมหาวิทยาลัยเครือข่าย
1
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
3
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
 มหาวิทยาลัยเชียงราย
5
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
6
 มหาวิทยาลัยพายัพ
7
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
9
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11
 มหาวิทยาลัยหอการค้า
12
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 081-546-8165 , 090-351-1933 , 087-374-4488 , 089-711-1593 , 082-842-3948 , 086-858-0880 , 086-860-2293
อีเมล์ apply_kku@kku.ac.th