เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2120/2555 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

คณะ/สาขาวิชา 004: เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

ลำดับที่
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด

1 30010419
ราม ประจิตต์ มารีย์วิทยา นครราชสีมา

2 30010871
จุนรัตน์ วรครบุรี บุญวัฒนา นครราชสีมา

3 30011112
ดวงกมล นวฤทธิอัศวิน มารีย์วิทยา นครราชสีมา

4 30011181
ธันยพร ลี้ศักดิ์สกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา

5 30011321
สุธาสินี สุวรรณแย้ม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

6 30011406
สุพิชชา วิวัฒโนดม สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

7 30011699
เพียงรวี เหรียญนิมิตร สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา

8 30011710
ปาณิศา เลิศพิริยะสกุลกิจ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

9 30012326
ธีราพร จารุศิริวัฒนา สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

10 30012439
กานต์ชนก กายเมืองปัก ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา

11 30012472
อารัมภ์ ปลั่งกลาง อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา

12 30012539
ณัฐฐาพร เนียมสำโรง ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา

13 30012733
ปิยะดา อินทะโส สุรนารีวิทยา นครราชสีมา

14 31010249
อทิตา หมั่นหมาย พุทไธสง บุรีรัมย์

15 31010620
ณัฐนันท์ ศรีมะเรือง นางรอง บุรีรัมย์

16 31010965
จิตตินันทน์ นัยเนตร บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

17 31010991
ณฐิกา เกียรติเจริญศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

18 32010213
กนกวรรณ ดมอุ่นดี สิรินธร สุรินทร์

19 32010230
อรอนงค์ วงศ์คำจันทร์ รัตนบุรี สุรินทร์

20 32010416
อภิชญา เทียนทอง สุรวิทยาคาร สุรินทร์

21 32010614
ปรียาพร จินดาพจน์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์

22 33010429
พรพรรณ จรรยาเมธากุล ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

23 33010685
ฐิติมา ไชยชาญ บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ

24 33010687
ปิยะธิดา สุรนารถ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ

25 33010933
สุวนันท์ สำเภา นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ

26 34011082
สิทธิศักดิ์ ทาปศรี อาเวมารีอา อุบลราชธานี

27 34011173
เทพสิริ ทองแสง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

28 34011591
กมลวรรณ บุ้งทอง เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี

29 35010409
จีระศักดิ์ พละกาบ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร

30 36010161
ปพิชญา ไตรเสนีย์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

31 36010315
เกษศิรินทร์ วงศ์ชัยภูมิ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
หน้า
1
2 หน้า 1/2

กลับเมนูหน้ารายชื่อคณะ
First Previous Next Last