เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2120/2555 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

คณะ/สาขาวิชา 015: เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด

1 30010977
ลัดดาภรณ์ ขุนชัย สีดาวิทยา นครราชสีมา

2 30011803
จิรพันธุ์ ผินกระโทก มารีย์วิทยา นครราชสีมา

3 30012050
สุพรรษา คำกลาง โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา

4 30012148
อรนลิล สุขนอก เมืองคง นครราชสีมา

5 30012455
จุฬีพรรณ แพรงสันเทียะ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา

6 30012663
ชณัฐกานต์ สืบเพ็ง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา

7 31010684
อัมพวรรณ เสาสูง กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์

8 31010922
จิราภรณ์ บัณฑิตย์พานิชชา สตึก บุรีรัมย์

9 32010191
ฐปนีย์ ใหม่อ่อน สุรวิทยาคาร สุรินทร์

10 34011156
ชนิดา รวมบุญ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

11 35010407
ณัฐวุฒิ สืบสิงห์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร

12 37010379
เบ็ญจพร ทัพเพ็ง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

13 39010376
คณิตตา จิตเจริญ หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู

14 40010549
เพ็ญนภา ก่อแก้ว สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น

15 40011345
เณวิกา สุปันโน กัลยาณวัตร ขอนแก่น

16 40012585
สาลินี รีย์ทับขวา บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น

17 40013459
นิศาชล เคนกุดรัง ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น

18 41014715
ฉัตรฑริกา จันทจิตร น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี

19 41015339
กิตติยาพร พุ่มโพธิ์ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ

20 41015698
วิภาพร แก่นนาคำ ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี

21 44010415
ชาญวิทย์ ด้านเนาลา นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม

22 45011159
อัจฉราพรรณ ราชพันแสน สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

23 45011293
สัณฐิตา ทางดี สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

24 45011816
กัญญรัตน์ คงฉิม สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

25 46010965
อมรรัตน์ ศรีภูมี สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์

26 47013720
อุบลวรรณ นนท์คำวงค์ ร่มเกล้า สกลนคร

27 47013751
กัมพล คำตั้งหน้า ร่มเกล้า สกลนคร

28 47014252
ญาณุวิทย์ ใบธรรม ภูดินแดงวิทยา สกลนคร

29 48010304
ไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

30 49010408
กมลทิพย์ บุญแสน เลิงนกทา ยโสธร
หน้า
1 หน้า 1/1

กลับเมนูหน้ารายชื่อคณะ