เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2120/2555 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

คณะ/สาขาวิชา 109: วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลำดับที่
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด

32 40011462
ณัทธกานต์ โพธิ์ศรี ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

33 40011573
สรวีย์ หันตุลา กัลยาณวัตร ขอนแก่น

34 40012076
ธัญธร ปัญญานนท์วาท สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

35 40012119
นิลุบล ผจงศิลป์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

36 40013304
ชครัตตรัย ทับแก้ว ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

37 40013633
ธเนศ สุทธิรักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

38 40015337
นรินทร์ จักรเมธากุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น

39 40015441
ธีรวีย์ ศิริภาพงษ์เลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น

40 40015560
นรุตม์ อังวราวงศ์ ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น

41 40017134
ภาณุพงศ์ เร่งพัฒนกิจ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น

42 41014911
อภิญญา โทธุโย อุดรพัฒนาการ อุดรธานี

43 41014974
พิมพ์วิภา ศรแก้ว อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

44 41016037
ปิติสุข โลเกศกระวี ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

45 41016113
จิติมา รัศมีมาสเมือง อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

46 41016132
พุทธภูมิ แก้ววันนา อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี

47 41016244
จริณภรณ์ วิริเยนะวัตร์ เซนต์เมรี่ อุดรธานี

48 42010080
ธนภัทร พงษ์พูลสุข เลยพิทยาคม เลย

49 42010121
สุภัสตรา บุ้งทอง เลยพิทยาคม เลย

50 44010727
ภูมิพัชร นาคโคตร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

51 44011888
สุปรียา เพชรดี สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

52 45010990
พัชฎาพร ผากากอง สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

53 46010822
กุลสตรี ฆารไสว อนุกูลนารี กาฬสินธุ์

54 47013492
อรญา อโนมา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร

55 47013513
ภูมิพิชญ์ เอี๊ยบทวี สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

56 47013620
ธัญญารัตน์ สกุลคุณาทิพย์ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

57 47013795
วรรณิศา จันทยา มัธยมวานรนิวาส สกลนคร

58 47013879
ณัฐพล สุทธิแสน สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

59 48010038
นันทิตา ฤทธิธาดา ปิยะมหาราชาลัย นครพนม

60 49010554
เมธินี อุดมทรัพย์ถาวร มุกดาหาร มุกดาหาร
หน้า
1
2 หน้า 2/2

กลับเมนูหน้ารายชื่อคณะ
First Previous Next Last