เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์

ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2120/2555 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

คณะ/สาขาวิชา 135: วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ (วิทย์)

ลำดับที่
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด

1 36010360
กีรติ สุทธิกุลสมบัติ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ

2 36011112
ปฐมาภรณ์ มานะดี สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ

3 40013875
ณัฐฐา นพเก้า อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร

4 40015135
จักรกฤษณ์ บุญยิ่ง แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

5 41014526
คารีน่า ชิลด์ อุดรพัฒนาการ อุดรธานี

6 41016979
มยุรี ชินโด เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

7 42010112
กุลปริยา บัญชาศักดิ์ เลยพิทยาคม เลย
หน้า
1 หน้า 1/1

กลับเมนูหน้ารายชื่อคณะ