เรียงตามลำดับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ในการรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยใช้ข้อสอบร่วมกับการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2119/2553 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555)

คณะ/สาขาวิชา 201: คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี ) (หาดใหญ่)

ลำดับที่
เลขที่นั่งสอบ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด

1 30010316
กนกพร มงคลจิตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา

2 30011346
อธีนา รุจิราภา มารีย์วิทยา นครราชสีมา

3 34011416
พรนภา ชนารี นารีนุกูล อุบลราชธานี

4 40014370
วราลักษณ์ รักสงฆ์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น

5 41015790
นัฐพล ปัตติยะ ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
หน้า
1 หน้า 1/1

กำหนดการ สถานที่ และหลักฐานในการสอบสัมภาษณ์

กลับหน้าแสดงรายชื่อคณะ