KKU 2556

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ในการรับนักศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย
โดยใช้ข้อสอบร่วมกับการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   แบบฟอร์มตรวจร่างกาย
   ปฏิทินการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมการศึกษา


 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 

มหาวิทยาลัยพายัพ
  
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ม.พายัพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 

ถ้าหาสาขาที่ตนเองสมัครไม่เจอ ให้ คลิกที่นี่เพื่อสืบค้นด้วยชื่อ นามสกุล หรือ รหัสประชาชน